เปลี่ยนรหัสผ่าน

นักศึกษาและบุคลากรสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน NSRU Account ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทางเมนูนี้เพื่อให้การจดจำรหัสผ่านเป็นเรื่องง่าย

เปลี่ยนรหัสผ่าน คลิก

แจ้งลืมรหัสผ่าน NSRU Account สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาที่ลืมรหัสผ่านสามารถแจ้งลืมรหัสผ่านได้ทางเมนูนี้
รหัสผ่านใหม่จะถูกกำหนดตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้ทันที

แจ้งลืมรหัสผ่าน คลิก
...

แจ้งลืมรหัสผ่าน NSRU Account สำหรับ บุคลากร

บุคลากรที่ลืมรหัสผ่านสามารถแจ้งลืมรหัสผ่านได้ทางเมนูนี้
รหัสผ่านใหม่จะถูกกำหนดตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้ทันที

แจ้งลืมรหัสผ่าน คลิก

ระบบเข้ารับรหัสผ่าน Walk in

เฉพาะผู้ที่แจ้งลืมรหัสผ่านแบบขอรับด้วยตนเอง (Walk in)

เข้าสู่ระบบ คลิก

ติดต่อเจ้าหน้าที่


ติดต่อรับบริการ สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ตามเวลาราชการ วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ อาคาร 15 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 11210

เจ้าหน้าที่ รับบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

...
นายสุวิศาล ทับแสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)
อาคาร 15 ชั้น 2
ห้องปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
0-5621-9100 ต่อ 1518
suwisan.t@nsru.ac.th
...
นายวิทยา สีระวัตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อาคาร 15 ชั้น 2
ห้องซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
0-5621-9100 ต่อ 1525
wittaya.s@nsru.ac.th
...
นายปิยพนธ์ ปั้นนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาคาร 15 ชั้น 2
ห้องปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
0-5621-9100 ต่อ 1518
piyapon.p@nsru.ac.th
...
นางอัญชลีพร แก้ววงษา
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)
อาคาร 15 ชั้น 2
ห้องซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
0-5621-9100 ต่อ 1525
anchalee.l@nsru.ac.th
...
นางสาวไพรสุดา ปานพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาคาร 15 ชั้น 1
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ
0-5621-9100 ต่อ 1501
phraisuda.p@nsru.ac.th

เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

...
นายวรวิช คุ้มปาน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ประจำศูนย์การศึกษาย่านมัทรี อาคาร 11 ชั้น 2
ห้อง 11210
0-5621-9100 ต่อ 2000
worawit.ku@nsru.ac.th
...
นายวุฒิพงศ์ ฝ่ายอุปละ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ประจำศูนย์การศึกษาย่านมัทรี อาคาร 11 ชั้น 2
ห้อง 11210
0-5621-9100 ต่อ 2000
wuttiphong.f@nsru.ac.th