หน้าหลัก
 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด
     เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 การใช้บริการคอมพิวเตอร์และ
     เครือข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัย
     ราชภัฏนครสวรรค์
 นโยบายการใช้เครือข่าย
 ผังเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 พื้นที่บริการ Wi-Fi
 คู่มือการใช้งาน Wi-Fi
 คู่มือการใช้งาน Proxy
 บริการ Web Hosting
 คู่มือใช้งาน NSRU Mail
     สำหรับอาจารย์
 การ Dial up เพื่อใช้งาน
     อินเทอร์เน็ต
 Microsoft Campus
      Agreement
 Microsoft Office 365
 Microsoft DreamSpark
 MSDN Academic Alliance
    
 การเปลี่ยนรหัสผ่าน Network
     และ Wireless Network
 แจ้งขอใช้งานรหัสผ่านใหม่      สำหรับนักศึกษา
    

Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. (056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522
ดาวโหลดคู่มือการติดตั้งโปรแกรม ดาวโหลดโปรแกรม