หน้าหลัก
 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด
     เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 การใช้บริการคอมพิวเตอร์และ
     เครือข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัย
     ราชภัฏนครสวรรค์
 นโยบายการใช้เครือข่าย
 ผังเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 พื้นที่บริการ Wi-Fi
 Google App For Edu
 Microsoft Campus
      Agreement
 Microsoft Office 365

 Microsoft DreamSpark

 การเปลี่ยนรหัสผ่าน NSRU Account
 แจ้งขอใช้งานรหัสผ่านใหม่      สำหรับนักศึกษา

Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทร. (056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522
ดาวโหลดคู่มือการติดตั้งโปรแกรม ดาวโหลดโปรแกรม