##รู้จักกับ VPN และประโยชน์ที่จะได้รับ##

VPN (Virtual Private Network) หรือ "เครือข่ายส่วนตัวเสมือน" เป็นเทคนิคการทำ tunneling บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานบริการและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างปลอดภัย สำหรับบริการ VPN ของมหาวิทยาลัย (NSRU VPN) นั้น หลังจากเชื่อมต่อ VPN แล้ว ข้อมูลจราจรทางเครือข่ายทั้งหมดจะเข้ามายังเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยก่อนออกสู่
อินเทอร์เน็ต

เนื่องจากการเชื่อมต่อ VPN นั้นเสมือนว่าได้ใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จึงทำให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ที่จำกัด
ใช้งานได้ จากภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย บทความต่างๆ ของศูนย์วิทยบริการ ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ VPN จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องใช้บัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัย (NSRU Account) ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานทุกครั้ง

##ข้อกำหนดการใช้งาน##

1. บริการเครือข่าย VPN นี้ใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติงานของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เท่านั้น
2. การใช้บริการเครือข่าย VPN นี้ ใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติงาน ในทางที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
3. การใช้บริการเครือข่าย VPN นี้ จะถูกบันทึกการใช้งานไว้ตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550
4. ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่เกิดผลกระทบต่อความมั่งคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยหรือการใช้งานของผู้ใช้งานอื่น
ผู้ดูแลระบบสามารถยุติหรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้นั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. การใช้งานที่ละเมิดต่อกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ว่าจะให้ผู้ใดใช้บัญชีผู้ใช้ก็ตาม ดังนั้นผู้ใช้ต้องใช้บัญชีผู้ใช้เป็นการส่วนตัว ไม่แจกจ่ายให้ผู้อื่น เนื่องด้วยเจ้าของบัญชีต้อง
รับผิดชอบผลอันเกิด จากการใช้บัญชีผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
6. การใช้งานบริการ VPN นี้ จะใช้งานได้เฉพาะบริการและระบบสารสนเทศที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตเท่านั้น เพื่อไม่ให้นำทรัพยากรสารสนเทศ ของทางมหาวิทยาลัยไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

คู่มือสำหรับนักศึกษา

กำหนดค่าและใช้งานบน Windows OS
>>คู่มือการใช้งาน<<
>>Download ซอฟแวร์ <<

คู่มือสำหรับนักศึกษา

กำหนดค่าและใช้งานบน MAC OS
>>คู่มือการใช้งาน<<
>>Download ซอฟแวร์<<
>>Download Viscosity<<

คู่มือสำหรับบุคลากร

การใช้งาน NSRU VPN สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
>>คู่มือกำหนดค่าและใช้งาน VPN<< >>Download ซอฟแวร์ <<


งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร. 056-219100-29 ต่อ 1518, 8718 (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)

email: noc.service@nsru.ac.th