บริการเสริมภายใต้บริการของไมโครซอฟท์ (Office 365) ที่สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องมือ และประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบงาน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ โดยให้บริการ
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาอยุ่ในกลุ่ม Science, Technology, Engineering และ Mathematics (STEM) เพื่อนำไปใช้งานในการเรียนการสอนเท่านั้น

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีสิทธิในการใช้งาน มีดังนี้
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
- สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

>>ตรวจสอบข้อมูลเข้าใช้งาน<<
>>เข้าใช้งาน<<