แบบฟอร์มขอต่ออายุบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (NSRU Account) สำหรับนักศึกษา Download>>
แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (NSRU Account)
สำหรับบุคลากร Download>>
แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายใช้งานสำหรับบุคคลภายนอก Download>>
แบบฟอร์มขอ Software License สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย Download>>
แบบฟอร์มขอพื้นที่สร้างเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย Download>>
แบบฟอร์มขอใช้งานอีเมล์มหาวิทยาลัยสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย Download>>